Ochrana osobných údajov

Prehlásenie prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ – SHARK.SK j.s.a prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby (DPO/ZO) spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke www.shark.sk v sekcii Ochrana osobných údajov zverejnila všetky povinné a užitočné informácie nachádzajúce sa v Nariadení GDPR a zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb – https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/51154439

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť aj telefonicky na: 02/ 800 800 80, emailom: informacie@osobnyudaj.sk alebo priamo na webovej stránke prevádzkovateľa a/alebo externej zodpovednej osoby: www.osobnyudaj.sk/informovanie.

K Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo.
• V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
• Sú uložene v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
• Vaše údaje sú na ceste k nášmu serveru šifrované, tak, aby ich nikto nemohol po ceste dešifrovať.
• Všetci pracovníci KPK Print s.r.o., ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitné služby, budeme potrebovať zopár informácií.
• Podrobný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie.
• Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – ctíme si Vaše súkromie.
• Aby sme zabezpečili, že Váš zaplatený tovar neprevezme neoprávnená osoba, od každého zákazníka vyžadujeme pri doručení preukázanie totožnosti a zapísanie čísla občianskeho preukazu do dodacieho listu – poskytnutie tejto informácie je prospešné pre Vás. Túto informáciu nepožadujeme pri zásielkach na dobierku.

Bezpečné internetové bankovníctvo
• Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečených stránkach banky.
• S Vašimi citlivými platobnými údajmi neprichádzame do styku – dozvieme sa len úspešný alebo neúspešný výsledok transakcie.

Žiadne otravné telefonáty a emaily! Ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami, stačí ich zrušiť kliknutím na odkaz nachádzajúci sa na konci nášho newslettera.

Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov
V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

1. Prevádzkovateľ internetového systému
www.printexpert.sk

SHARK.SK j.s.a.
Komenského 40
040 01 Košice – mestská časť Sever
IČO: 51154439

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.shark.sk

2. Sprostredkovateľ
Slovak Parcel Service, s.r.o.
(autorizovaný kontraktor UPS)
Letisko M. R. Štefánika
820 01 Bratislava
IČO: 31 329 217

Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi osobné údaje zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, obsah objednávky. Sprostredkovateľ získava pre prevádzkovateľa osobný údaj „číslo občianskeho preukazu“ pri doručení tovaru.

3. Účel spracúvania osobných údajov
• Vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71
ods. 2 pism. b).
• Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
• Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru – telefonicky a prostredníctvom
elektronickej pošty.
• Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.printexpert.sk
• Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
• Zasielanie informačných elektronických správ, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

• Fakturačné údaje
– Meno a priezvisko / Obchodný názov*
– Adresa trvalého bydliska / sídla*
– IČO*, DIČ*

• Údaje pre doručenie
– Meno a priezvisko príjemcu
– Adresa doručenia
– Telefónne číslo príjemcu – vyžadujú ho kuriérske spoločnosti

• Kontaktné údaje
– Meno kontaktnej osoby*
– Telefónne číslo – pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.
– Adresa elektronickej pošty – pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.

• Údaje získavané pri odovzdávaní zaplateného tovaru
– Číslo občianskeho preukazu – ochrana Vás aj nás – aby Váš zaplatený tovar neprevzala neoprávnená osoba, číslo OP je zaznamenané v dodacom liste (to neplatí pre zásielky na dobierku).

• Údaje o Vašich objednávkach – pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

*) Iba pre registrácie firiem

Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami uvedenými v tomto dokumente, ako aj so znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Ak kupujúci uvedie osobné údaje inej dotknutej osoby disponuje hodnoverným písomným súhlasom dotknutej osoby na poskytnutie týchto osobných údajov. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov
• Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR . Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku.
Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.
• Pre ochranu zákazníka je nevyhnutné, aby pri odovzdávaní už zaplateného tovaru umožnil prevádzkovateľovi
alebo sprostredkovateľovi overenie jeho totožnosti a zapísanie čísla občianskeho preukazu do dodacieho
listu. Toto opatrenie má predchádzať neoprávnenému prevzatiu tovaru treťou osobou, pokiaľ zákazník za
tento tovar už zaplatil. Pri platbe na dobierku sa overenie totožnosti a zápis čísla OP nevyžaduje.

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté
Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym
iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:
• Partnerská kuriérska spoločnosť: Slovak Parcel Service, s.r.o.
(autorizovaný kontraktor UPS), Letisko M. R. Štefánika, 820 01 Bratislava
IČO: 31 329 217
• Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu,
celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.
• Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska
spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo
predmetnej spoločnosti.

7. Zverejnenie údajov
Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby
• Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
• Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru a zapísať číslo
občianskeho preukazu do dodacieho listu (to neplatí pre zásielky na dobierku).
• Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej
objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
• Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno,
priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi,
právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

8. Reklama
• Predajcovia tretích strán, vrátane Google zobrazujú naše reklamy na internete.
• Predajcovia tretích strán, vrátane Google, používajú cookies na zobrazovanie reklám, na základe
predchádzajúcich návštev užívateľa našich webových stránok.
• Užívatelia sa môžu odhlásiť z používania súborov cookies firmou Google ak navštívia Google Advertising opt-out stránku.